Fontys Mediatheek Wiki > V&M Aanbevolen Literatuur Duurzaamheid-MVO
Aspecten/acties

V&M Aanbevolen Literatuur Duurzaamheid-MVO
Lees Voor (Voice Narrator, in Dutch)

Uit Fontys Mediatheek Wiki

Terugknop%281%29.jpg

Inhoudsopgave

Barometer maatschappelijk vastgoed 2015

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789081977463.jpg

Auteur: Jan Veuger


Samenvatting:
De Barometer Maatschappelijk Vastgoed bestaat dit jaar uit vijf delen:

 • gemeentelijk maatschappelijk vastgoed
 • koplopers gemeentelijke vastgoedbedrijven
 • het Rijksvastgoedbedrijf als referentiekader
 • ontwikkelingen in maatschappelijk vastgoed
 • internationaal onderzoek maatschappelijk vastgoed

Ethiek en vastgoed

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789001770259.jpg

Auteur: George ten Have


Samenvatting:
De vele integriteitschendingen in de afgelopen jaren heeft duidelijk gemaakt dat er nog veel moet gebeuren om de integriteit van de vastgoedsector opnieuw te verankeren. Ethiek en vastgoed draagt bij aan die verankering. Door middel van de vele voorbeelden en praktische oplossingen biedt het boek je inzicht in ethiek, zonder daarbij moraliserend te zijn.

Juist door enerzijds het vastgoed en anderzijds de morele kwesties in het vastgoed met elkaar te verbinden is Ethiek en vastgoed een standaardwerk voor iedere professional in de vastgoedsector. Met name voor de professional die direct of indirect met morele vraagstukken in aanmerking komt. Het boek biedt inzicht in het gedrag van mensen en geeft instrumenten om het ethisch handelen van professionals te bevorderen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de vastgoedsector.

Maatschappelijk ondernemen met vastgoed

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789081244039.jpg

Auteur: Jan Veuger


Samenvatting:
Maatschappelijk ondernemen met vastgoed beschrijft de zoektocht van een corporatie naar transparantie, verantwoording en sturing. Naast de inhoudelijke beschouwingen worden ook concrete instrumenten beschreven voor bestuurders, toezichthouders en strategische beleidsmedewerkers op het maatschappelijk vastgoedgebied van wonen en zoals deze kunnen worden toegepast op zorg, overheid en onderwijs.

Corporaties zijn in essentie geen winstgedreven organisaties, maar alloceren bewust middelen voor maatschappelijke doelstellingen. De moeilijkheid is echter deze doelstellingen te benoemen en met elkaar te vergelijken. Kunnen we ze meten en er op sturen? Zolang er geen objectieve wijze is om de doelstellingen met elkaar te vergelijken, is dit soort vragen moeilijk te beantwoorden. Er bestaan verschillende gedachten over doelen, over wat belangrijk is, wat prioriteit heeft en welke invloed uitgeoefend kan worden. De complexiteit van de samenwerking, om problemen effectief aan te pakken, is enorm. De lijn tussen in- en extern, lange- en korte termijn wordt steeds dunner.

Strategische inzet van vastgoed : over duurzaam beleid en management

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789058833488.png

Auteur: Ad van Driel


Samenvatting:
Het management van vastgoed als beleggings- en bedrijfsmiddel is de laatste decennia verder geprofessionaliseerd. Strategische inzet van vastgoed is nodig voor het optimaliseren van maatschappelijk en financieel rendement, en voor de maximale ondersteuning van de strategische organisatiedoelen. Gewijzigde omstandigheden vragen een vernieuwde aanpak. Duurzaamheid staat centraal. Nieuwe ontwikkelingen zijn nodig in het maatschappelijk overheidsvastgoed. Opleiding van managers voor alle facetten van het vakgebied blijft nodig.

Dit boek maakt de toegevoegde waarde van een duurzame strategische inzet van vastgoed duidelijk. Daarvoor geeft het een helder overzicht van de ontwikkeling, werkwijze en doelen van vastgoedmanagement op alle hiërarchische niveaus. Het beschrijft de functie van vastgoed als beleggings- en bedrijfsmiddel voor alle sectoren. Ook behandelt het boek de waarde en organisatie van vastgoedvermogensbeheer en Corporate (Governmental) Real Estate Management. Een apart hoofdstuk gaat over duurzaamheid, als uitgangspunt voor alle handelen, nu en in de toekomst.

Het boek komt tegemoet aan de nadrukkelijke vraag uit de markt én het onderwijs naar een goede beschrijving van het vakgebied vastgoed. De recente ontwikkelingen in de (vastgoed)wereld hebben geleid tot deze vernieuwde en uitgebreide versie.

Succes en falen bij duurzame renovaties en gebiedsontwikkeling

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789081717014.jpg

Auteur: Jeroen Breems


Samenvatting:
In zowel Nederland als het buitenland is een keur aan voorbeelden van duurzame projecten te vinden. Kantoren, woningen, gebiedsontwikkelingen, allemaal wordt getracht met steeds duurzamere maatregelen een duurzaam gebouwde omgeving te creëren. Binnen Building Brains is een team actief geweest in de analyse van 21 projecten. In totaal zijn 73 actoren binnen deze projecten op zowel gebouw- (wonen en kantoren) als gebiedsniveau geïnterviewd. Het gaat om de belangrijkste actoren zoals projectleiders / opdrachtgevers, adviseurs, aannemers, bewoners en architecten. Doel van het onderzoek is het leren van reeds uitgevoerde projecten om zo de succes- en faalfactoren van duurzame renovaties te achterhalen.

De winst van duurzaam bouwen

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789055946266.jpg

Auteur: Anne-Marie Rakhorst


Samenvatting:
Het ontwikkelen van duurzaam vastgoed wint steeds meer terrein. Duurzaam bouwen is een van de gebieden waarop snel en doeltreffend winst valt te behalen. In ecologisch en maatschappelijk, maar zeker ook in economisch opzicht. Met De winst van duurzaam bouwen wil Anne-Marie Rakhorst aantonen dat de bouw de basis legt voor een schone, leefbare en duurzame toekomst. Door duurzame bouwtechnieken en duurzame materialen te gebruiken. Door innoverende, betaalbare technieken voor energieopwekking, klimaatbeheersing en waterzuivering toe te passen die CO2-neutraal zijn. Rakhorst wil met dit boek argumenten aandragen, drempels wegnemen en inspireren. Aan de hand van overtuigende voorbeelden van duurzame vastgoedontwikkelingen in binnen- en buitenland maakt ze duidelijk dat de tijd van energieverslindende gebouwen voorbij is. De tijd is gekomen dat vastgoed zelf energie opwekt, lucht en water zuivert, en afval benut voor de opwekking van energie. Een utopie? Geenszins. Rakhorst bewijst het zelf door een duurzaam kantoor te bouwen dat daartoe in staat is.

Ruimtelijke planontwikkeling, het milieu en duurzame ontwikkeling

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789012574211.jpg

Auteur: Peter van de Laak


Samenvatting:
De toekomst van het omgevingsbeleid geniet momenteel veel belangstelling. Vooral het omgevingsrecht moet eenvoudiger en meer samenhang krijgen. Het boek Ruimtelijke planontwikkeling en milieu wil een bijdrage leveren aan deze discussie. Een modernisering van het omgevingsbeleid kan niet alleen worden bereikt door het vereenvoudigen en integreren van milieu- en natuurtoetsen voor het bestemmingsplan. Ruimtelijke planontwikkeling en milieu pleit voor de introductie van een gemeentelijke omgevingsvisie en één gemeentelijke verordening voor de fysieke leefomgeving, in combinatie met de inzet van niet juridische instrumenten.

Het boek reikt handvatten aan voor de inbreng van de belangen van milieu en duurzame ontwikkeling in gemeentelijke ruimtelijke plannen. In afzonderlijke hoofdstukken over:

 • structuurvisie
 • duurzame gebiedsontwikkeling
 • bestemmingsplannen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789001817480.jpg

Auteur: Bart Bossink, Enno Masurel


Samenvatting:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de nieuwe manier van ondernemen. In Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt op herkenbare en vernieuwende wijze ingegaan op deze fascinerende organisatieverandering. Herkenbaar, omdat de bekende duurzaamheidsinzichten en -handvatten (zoals triple P, base of the pyramid en milieuzorgsystemen) op inleidend niveau aan de orde komen.

Vernieuwend omdat deze inzichten en handvatten worden behandeld door ze centraal te stellen in een bedrijfskundige en -economische benadering, waarin strategie, organisatie, innovatie en ondernemerschap centraal staan. Deze combinatie van inzichten is rijkelijk voorzien van actuele praktijkvoorbeelden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen laat je kennis maken met de basisbegrippen en inzichten van MVO en biedt je een gedegen fundament voor hun toekomstige beroepspraktijk.

Het boek heeft betrekking op het bedrijfsleven (grootbedrijf en midden- en kleinbedrijf), op not-for-profit instellingen en organisaties in de publieke sector en is geschikt voor zowel economische als technische opleidingen.

Basisboek MVO : maatschappelijk verantwoord ondernemen

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789023246275.jpg

Auteur: Lars Moratis


Samenvatting:
Auto's zonder uitstoot en wasmiddelen die net zo goed koud wassen, een grote supermarkt die alleen nog maar scharrelvlees wil verkopen en een verzekeringsmaatschappij zonder kleine lettertjes. Het lijkt te mooi om waar te zijn en het heet MVO. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft een prominente plaats ingenomen in de dagelijkse praktijk van veel bedrijven. In deze herziene druk van het Basisboek MVO geven redacteuren Lars Moratis en Mark van der Veen samen met vele auteurs een actueel en compleet overzicht van trends, theorie en praktische ervaringen. Het Basisboek MVO bevat bijdragen van onder meer wetenschappers, ondernemers, beleidsmakers en politici met een duidelijke visie op de successen, maar ook de beperkingen, van MVO, de raakvlakken met managementgebieden en de implementatie ervan.

Praktijkboek maatschappelijk verantwoord ondernemen : naar een succesvol MVO-beleid

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789046901519.jpg

Auteur: Pierre Winkler


Samenvatting:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): vroeger of later krijgt elke organisatie er gewild of ongewild mee te maken. Wie dit aangenaam lezende praktijkboek doorneemt, ontdekt dat MVO vandaag de dag een belangrijk element van strategie en beleid is waar je je voordeel mee kunt doen omdat organisaties steeds vaker aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden. Na een to-the-point inleiding over wat MVO is, volgen vijf hoofdstukken, voorzien van gerichte kaderteksten en modellen of stappenplannen, die je uitleggen hoe je kunt komen tot een weldoordacht MVO-beleid inzake ethische vragen (het afwegen van dilemma's), marketing, public relations, internationaal ondernemen en intern management. Het boek bevat een uitgebreide literatuuropgave en een register. Zowel bedoeld voor gebruik in het hoger onderwijs als voor ieder die met vraagstukken of aspecten van MVO te maken krijgt.

MVO : ook financieel verantwoord!

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789074611473mvo.jpg

Auteur: Nancy Kamp-Roelands, Theo Quaijtaal


Samenvatting:
Banken, verzekeraars en beleggingsfondsen laten het duurzaamheidsgedrag van ondernemingen steeds zwaarder meewegen in hun beslissingen over het aangaan van zakelijke relaties. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat financiele beroepsbeoefenaren als bedrijfseconomen, controllers en accountants duurzaamheid integraal meenemen in hun beeordeling van bedrijven en advisering aan het management.

Kansen en bedreigingen van duurzaam ondernemen : richtlijnen voor bedrijfsvoering

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789001802424.jpg

Auteur: Egbert Dommerholt


Samenvatting:
De Kansen en bedreigingen van duurzaam ondernemen biedt een praktische benadering voor het inzichtelijk en hanteerbaar maken van duurzaamheidrisico's van bedrijven.

Hoewel het boek vooral een praktische inslag heeft biedt het ook een theoretische inkadering. Waar nodig wordt de tekst toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste wordt aandacht besteed aan een aantal business-society begrippen en maatstaven van duurzaam ondernemen.

In het tweede deel worden ontwikkelingen in de macro- en stakeholderomgeving van bedrijven geschetst en wordt het begrip duurzaam ondernemen verder geoperationaliseerd aan de hand van een comprehensief overzicht. Dit overzicht bestaat uit onderwerpen waarvoor bedrijven volgens stakeholders verantwoordelijk zijn of verantwoording hebben af te leggen.

In het derde deel staat het managen van duurzaamheidrisico's centraal. Hier wordt een managementbenadering gepresenteerd, waarin naast aspecten als duurzaamheiddoelen, duurzaamheidexposure en handelingsurgentie van het management ook het beheersen van duurzaamheidrisico's en het communiceren over duurzaamheidprestaties een cruciale rol spelen.

Eerlijke winst : dé kritische succesfactor van de toekomst

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789049106553.jpg

Auteur: Jeffrey Hollender, Bill Breen


Samenvatting:
De markt stelt steeds meer eisen aan de bedrijfsvoering. Consumenten vragen zich steeds vaker af hoe die goedkope T-shirts worden gemaakt. Waar het voedsel vandaan komt en of de boeren wel een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Als bedrijf moet je je verantwoordelijkheid nemen om te blijven groeien (of zelfs te overleven) in de toekomst. Maar hoe doe je dat?

Hollender en Green geven de richting aan. Grote bedrijven zoals Nike, Timberland en Marks & Spencer worden uitgebreid behandeld. Zij namen met vallen en opstaan hun verantwoordelijkheid. En met resultaat: de winst en het aanzien groeiden. Zowel de consument als de werknemer waren weer trots op het bedrijf. En dat leidt alleen maar tot meer succes.

 • nieuwe, frisse ideeën hoe je als bedrijf je verantwoordelijkheid kunt nemen
 • veel cases van bekende bedrijven
 • een eerlijke visie op de inzet die nodig is

Jeffrey Hollender en Bill Breen zien duurzaamheid als de uitdaging voor bedrijven in de komende jaren. Ze weten als geen ander hoe lastig het is om deze stap echt te maken, maar zien ook de noodzaak. Daarom adviseren ze bedrijven om deze slag te maken vanuit een idealistisch en economisch oogpunt.

Bedrijfsethiek en MVO voor HBO

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789460360589.jpg

Auteur: Jan de Leeuw, Jacinta Kannekens


Samenvatting:
De methode begint met een inleidend hoofdstuk over ethiek. Vervolgens is er een algemene inleiding op bedrijfsethiek en MVO. Het vervolg omvat tien hoofdstukken met specifieke onderwerpen uit de bedrijfsethiek:

 • bedrijfscultuur en bedrijfscodes
 • marktonderzoek en MVO
 • strategische marketing en MVO
 • tactische marketing en MVO
 • marketingcommunicatie en MVO
 • reclame en MVO
 • bedrijfsleven en mensenrechten
 • HRM en MVO
 • horeca en MVO
 • toerisme en MVO

Vervolgens is er een hoofdstuk over beroepsethiek. Het laatste hoofdstuk biedt een specifieke tool: een stappenplan ethiek. Elk hoofdstuk sluit af met een verwerkingsparagraaf met cases en debatstellingen. Over de gehele methode verspreid zijn diverse cases opgenomen uit het bedrijfsleven. Speciaal met het oog op zelfstandig studeren is een uitgebreide index toegevoegd.

Duurzaamheid stap voor stap : in de praktijk

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789023250609.jpg

Auteur: Marguerite Steenwijk


Samenvatting:
Duurzaamheid, ook wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) genoemd, gaat eigenlijk over gewoon fatsoenlijk zaken doen. Fatsoenlijk in de zin van respect hebben. Dit betekent rekening houden met de mens, de aarde en een gezonde winstgevendheid die innovatiemogelijkheden en continuïteit biedt.

U overweegt uw organisatie te verduurzamen? U oriënteert zich op manieren om dit te doen? U ziet door de bomen het bos niet meer en weet niet waar te beginnen? Kortom, u zoekt een startpunt. Dan is dit boek voor u geschreven!

Duurzaamheid stap voor stap toont op eenvoudige en overzichtelijke wijze de verschillende wegen die u kunt volgen om uw organisatie duurzamer te maken.

Duurzaamheid stap voor stap bevat inspirerende praktijk­voorbeelden en diverse handvatten om succesvol te zijn. Na lezing van dit boek weet u waar te beginnen en welke stappen hier logisch op volgen. Het geeft u een stappenplan om de verduurzaming in uw bedrijf succesvol (verder) te ontwikkelen.

Basisboek duurzame ontwikkeling

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789001862220.jpg

Auteur: Niko Roorda


Samenvatting:
Basisboek Duurzame Ontwikkeling biedt je een brede introductie op duurzame ontwikkeling, een onderwerp dat in onze moderne samenleving erg belangrijk is geworden. Werkgevers vragen tegenwoordig op allerlei terreinen om professionals die verstand hebben van duurzame ontwikkeling en er iets mee kunnen doen.

Het boek houdt rekening met people, planet en profit /prosperity, oftewel mensen, natuur en milieu, en welvaart en economie. Ook heeft het oog voor de mondiale kant van duurzame ontwikkeling en voor de toekomstaspecten ervan.

De inhoud van deze derde editie is volledig geactualiseerd. Getallen, tabellen en grafieken zijn bijgewerkt en in een aantal gevallen opnieuw ontworpen. Cases zijn gecheckt op de jongste ontwikkelingen en zijn bijgewerkt of vervangen. Veranderingen in fundamentele wetenschappelijke, economische en sociale inzichten zijn eveneens in het boek verwerkt.

Werken aan duurzame ontwikkeling

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789001400309.jpg

Auteur: Niko Roorda


Samenvatting:
Dit boek biedt een houvast voor alle professionals die persoonlijk willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling en voor studenten die dat niet alleen later - in hun professionele loopban - maar ook nu al, als student, willen doen. De daarvoor noodzakelijke verzameling beroepscompetenties wordt opgebouwd en toegelicht. Het boek is prima zelfstanding te bestuderen, dus los van het Basisboek Duurzame ontwikkeling. Werken aan duurzame ontwikkeling behandelt:

 • beroepscompetenties die de student kan gebruiken om aan duurzame ontwikkeling te werken
 • de belangrijke duurzaamheidsthema's zoals klimaatverandering, duurzame energie en armoedebestrijding, inclusief achterliggende oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen
 • de subjectieve kant van duurzame ontwikkeling
 • verschillende ideeen over wat mogelijkheden zijn om de structuren in de samenleving te veranderen
 • afstudeerprojecten van studenten die bij elk onderwerp aantonen hoe studenten zelf kunnen werken aan duurzame ontwikkeling.

In het hoofdstuk over transities worden deze onderwerpen overzichtelijk bijeen gebracht. Het laatste hoofdstuk gaat over duurzaam ondernemen en bevat een beroepscompetentieoverzicht.

In vijf stappen CO2-neutraal ondernemen : energie besparen en duurzame energie opwekken voor bedrijven

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789013111309.jpg

Auteur: Rob van der Rijt


Samenvatting:
De CO2-voetafdruk van een organisatie is de stempel die zij achterlaat op de aarde als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen. Zo'n CO2-voetafdruk plaatst de onderneming bijvoorbeeld door het verwarmen van een pand met aardgas of door transport met voertuigen die gebruik maken van diesel of benzine. CO2-neutraal ondernemen betekent dat je met je organisatie verantwoordelijkheid neemt voor je eigen CO2-voetafdruk. Het boek In vijf stappen naar CO2-neutraal ondernemen worden handvatten aangereikt waarmee je direct aan de slag kunt met duurzamer ondernemen.

De volgende vijf stappen worden in het boek doorlopen:

 • het berekenen en monitoren van de CO2-voetafdruk
 • het reduceren van het energieverbruik
 • het restant van de benodigde energie duurzaam opwekken
 • het compenseren van (nog) niet te reduceren broeikasgassen
 • communicatie over CO2-neutraal ondernemen

Nadat je deze vijf stappen en de praktische voorbeelden heeft doorgenomen, wordt een aantal voorbeelddoelstellingen geformuleerd. Daarmee leg je je eigen streven naar CO2-neutraal ondernemen vast, waarop je de strategie afstemt. Kortom, start vandaag nog met duurzaam ondernemen!

Duurzame ontwikkeling en globalisering : toekomstgerichte bedrijfsstrategie

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789023250654.png

Auteur: Martin Oyevaar


Samenvatting:
Opleidingen economie, management en bedrijfskunde schenken steeds meer aandacht aan de thema's internationale betrekkingen, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzame ontwikkeling en globalisering behandelt moderne theorieën en klassieke begrippen en nodigt studenten uit om hun eigen mening te vormen.

Het eerste deel plaatst globalisering in een kader en geeft de hoofdprincipes van de vakgebieden economie, bestuur, milieu en psychologie. Ook behandelt het thema's als ethiek, trias politica, politieke stromingen, mensenrechten en de markteconomie.

In het tweede deel staan globalisering, milieu, technologie en internationaal bestuur centraal. Welke oplossing hebben overheden en internationale organisaties gezocht voor problemen als armoede, stabiliteit en het milieuvraagstuk? De belangen van overheden, burgers en bedrijven blijken dichtbij elkaar te komen als een langetermijnperspectief wordt gehanteerd.

De rol van de bedrijven komt in het derde deel aan de orde. Welke bijdragen leveren zij aan de vooruitgang en welke rol hebben zij bij duurzame ontwikkeling? Hoe krijgt maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm? De student krijgt methoden aangereikt om een toekomstgerichte bedrijfsstrategie te ontwikkelen.

Goed werkt beter! : cause marketing als groeistrategie

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789052619804.jpg

Auteur: Philip Kotler, David Hessekiel, Nancy Lee


Samenvatting:
Een praktische handleiding waarin marketinggoeroe Philip Kotler laat zien hoe u marketing en maatschappelijke doelstellingen integreert.

Goede doelen: ieder bedrijf doet er wel wát mee. Maar onder druk van sociale media wordt tegenwoordig steeds vaker van bedrijven verwacht dat zij een meer wezenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Hoe pak je zoiets aan? En hoe zorg je ervoor dat deze betrokkenheid bovendien bijdraagt aan de financiële groei van uw bedrijf?

Goed werkt beter! is een praktische handleiding waarin marketinggoeroe Philip Kotler c.s. laat zien hoe u marketing en maatschappelijke initiatieven dusdanig in uw doelstellingen integreert dat cause marketing een volwaardig onderdeel van uw groeistrategie wordt. Bij cause marketing gaat het er namelijk om dat u een heuse zakelijke samenwerking aangaat waarbij uw dienst of product nadrukkelijk wordt verbonden aan het goede doel. Het resultaat: sociale impact én een klinkend resultaat onder de streep. Dat cause marketing werkt bewijzen de tientallen praktijkvoorbeelden van topmanagers van o.a. PepsiCo, Starbucks, Marks & Spencer en Levi Strauss & Co.

Lesgeven over duurzame ontwikkeling : didactische handreiking

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789044127669.jpg

Auteur: Martin de Wolf


Samenvatting:
Zoals de titel en de subtitel al aangeven is het boek bestemd om leraren te helpen bij de voorbereiding van lessen over duurzaamheid. Het gaat dan om duurzaamheid in een brede zin:

 • gebruik van hulpbronnen
 • gebruik van kapitaal
 • toekomstscenario's
 • globalisering
 • politieke macht
 • technologische ontwikkelingen
 • gebruik van mobiele telefoons
 • ethische vragen.

Het boek is helder van opzet en ruim voorzien van illustraties die de tekst ondersteunen (foto's en grafieken in zwart-wit). Het bevat per hoofdstuk opdrachten om uit te werken, bedoeld als reflectie op de inhoud en om onderdelen in de lespraktijk toe te passen.

Blauwe economie : 10 jaar, 100 innovaties, 100 miljoen banen

Controleer de beschikbaarheid van dit boek in de Fontys Catalogus.

9789046813201.jpg

Auteur: Gunter Pauli


Samenvatting:
Gunter Pauli, voormalig directeur van Ecover en lid van de Club van Rome, laat in zijn boek zien dat het echt mogelijk is te komen tot een duurzame manier van produceren en consumeren door goed naar natuurlijke systemen te kijken. Kennis van de wijze waarop organismen - van bacteriën en weekdieren tot reptielen en zoogdieren - zijn gevormd en functioneren, kan ons helpen oplossingen te formuleren voor de vele uitdagingen in de nabije toekomst. Enkele voorbeelden van de honderd projecten zijn:

 • het kweken van paddestoelen op pulp uit de koffiebonenteelt
 • het gebruik van slachtafval in de wormenteelt
 • waterdamp opvangen op de manier zoals de Namibische woestijnkever dat doet
 • een efficiëntere opwekking van zonne-energie volgens het proces van fotosynthese

Zonder twijfel zullen deze en andere veelbelovende projecten een belangrijke inspiratiebron vormen voor (aankomende)ondernemers en politici, en onze manier van produceren en consumeren ingrijpend veranderen.


Wiki Navigatie
Persoonlijk menu
Hulpmiddelen